Program

Program konferencji jest aktualizowany na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia jego zmian.

8:00 Otwarcie rejestracji

9:00 Uroczyste otwarcie konferencji

9:20 – 10:45 PANEL I

09:20 – 10:00 Dr hab. Tomasz Hanć – Bliskie związki ADHD z otyłością

Otyłość jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego dzieci, nastolatków i dorosłych, a co za tym idzie, poważnym wyzwaniem dla opieki zdrowotnej. Leczenie i prewencja otyłości pociąga za sobą znaczące koszty dla współczesnych społeczeństw na całym Świecie. Na szeroką skalę prowadzone są także badania nad czynnikami zwiększającymi ryzyko oraz utrudniającymi leczenie otyłości. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć ostatnich kilkunastu lat jest związek zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder – ADHD) z tendencją do rozwoju nadmiernej masy ciała. Wyniki badań świadczą o wysokim poziomie objawów ADHD u pacjentów leczonych w związku z otyłością oraz zwiększonym ryzyku nadwagi i otyłości u dzieci, nastolatków i dorosłych z ADHD (częstość otyłości jest większa o 40% u dzieci i o 70% u dorosłych z ADHD w porównaniu z osobami zdrowymi). Związek ADHD-otyłość został potwierdzony zarówno w badaniach populacyjnych jak i na próbach klinicznych.

Nieznane są natomiast mechanizmy łączące te dwa zaburzenia. Hipotezy wyjaśniające współchorobowość obejmują wspólne podłoże genetyczne ADHD i otyłości, płodowe programowanie fizjologii/ metabolizmu dziecka, wspólny fenotyp neurobiologiczny/ neurohormonalny, deficyty funkcji wykonawczych, zaburzenia snu, nieprawidłową dietę i zwyczaje żywieniowe, obniżoną aktywność fizyczną oraz wysoki poziom stresu. Dalsze badania są niezbędne w celu wyjaśnienia podłoża współchorobowości ADHD i otyłości oraz wykorzystania zdobytej wiedzy do opracowania nowych, skutecznych metod prewencji i leczenia nadwagi, otyłości i zaburzeń blisko z nimi związanych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe i cukrzyca.

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant: 2016/21/B/NZ5/00492

10:05 – 10:45 Dr hab. Monika Bąk-Sosnowska – Świadomość własnego ciała a nieprawidłowości w obszarze odżywiania się i masy ciała

W literaturze naukowej tematyka zaburzeń odżywiania się jest zwykle powiązana z zagadnieniem obrazu ciała, manifestującym się na płaszczyźnie poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. Często opisywanym zjawiskiem, zarówno w przypadku obniżonej jak i nadmiernej masy ciała, jest w tym aspekcie nieadekwatność samooceny ciała do jego rzeczywistej masy, wyglądu czy funkcjonowania. Przyczyn tej sytuacji można upatrywać w niedostatecznej lub nieobecnej świadomości własnego ciała, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania granic swojego ciała, wrażeń proprioceptywnych i interoceptywnych oraz emocji i potrzeb pojawiających się w ciele.
Kształtowanie się świadomości ciała rozpoczyna się już w okresie prenatalnym, kiedy mózg staje się zdolny do organizowania wrażeń sensorycznych napływających z receptorów. W następnych okresach życia świadomość ciała wzbogaca się pod wpływem zmian rozwojowych, procesu integracji sensorycznej, bodźców środowiskowych oraz czynników o charakterze emocjonalnym. Te ostatnie należą również do najistotniejszych psychologicznych determinantów zaburzeń w obszarze świadomości ciała.
Świadomość własnego ciała odgrywa istotną rolę w formowaniu się poczucia własnego Ja i samooceny, ułatwia panowanie nad motoryką i postawą ciała, wpływa na jakość życia seksualnego, satysfakcję seksualną, radzenie sobie z bólem, umożliwia reagowanie w wypadku niekorzystnych zmian zdrowotnych zachodzących w ciele, wspomaga proces leczenia chorób somatycznych i psychicznych, sprzyja dobremu samopoczuciu i zaufaniu do samego siebie. Brak świadomości ciała może z kolei leżeć u podłoża wielu zburzeń związanych z samokontrolą, czego przykładem są zaburzenia odżywiania się – anoreksja psychiczna, bulimia psychiczna i zaburzenie z napadami objadania się.

We wszystkich tych przypadkach ilość spożywanego pokarmu jest nieadekwatna do zapotrzebowania organizmu, z czym współwystępuje negatywny stosunek do własnego ciała i problem z rozpoznawaniem potrzeb fizjologicznych oraz odczuć z ciała. Ciało staje się obiektem, na którym dokonywane są różnego rodzaju manipulacje zmierzające do osiągnięcia określonego celu. Jednocześnie pozostaje obszarem nieustannie wymykającym się spod kontroli i nigdy nie dość zadowalającym. W efekcie koncentracja na pożywieniu oraz wskazaniu wagi skutecznie blokuje wgląd w obszar emocji oraz wrażeń cielesnych, istotnie utrudniając powrót do zdrowia i psychofizycznego dobrostanu.

10:45 – 11.05 PRZERWA KAWOWA (20 MIN.)

11:00 – 12:25 PANEL II

11:05 – 11:45 Dr Karolina Łagowska – Szczupła sylwetka wyznacznikiem sukcesu w sporcie?

11:50 – 12:30 Dr hab. Urszula Kluczyńska  – „Lustereczko powiedz przecie”, czyli bigoreksja jako problem mężczyzn z ciałem”

Celem wystąpienia jest charakterystyka dysmorfii mięśniowej, która potocznie znana jest jako bigoreksja. Dysmorfia mięśniowa została określona jako patologiczne zaabsorbowanie muskulaturą ciała, charakteryzujące się nadmierną troską o muskulaturę i dążeniem do zwiększenia masy bez zwiększenia poziomu tłuszczu w organizmie.

W ramach prezentacji przybliżone zostaną diagnostyczne zachowania osób, które zmagają się z problemem dysmorfii mięśniowej. Kwestia ta zostanie omówione przede wszystkim kontekście konsekwencji dla jednostki i sposobu jej społecznego funkcjonowania. Poruszony zostanie problem trudności związany z procesem diagnozy i podjęciem leczenia. Analizy zostaną osadzone w kontekście społeczno-kulturowym.

12:3012:50 PRZERWA KAWOWA (20 MIN.)

12:50 – 14:00 PANEL III

12:50 – 13:10 Obraz ciała u pacjentów cierpiących z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów
Małgorzata Pięta
Uniwersytet Warszawski

13:15 – 13:35 Determinanty niezadowolenia z ciała i współwystępujących nasilonych objawów depresji u osób z otyłością
Paulina Musiał, Marta Cierpiał, Kamila Czepczor-Bernat, Anna Brytek-Matera
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

13:40 – 14:00 Elastyczność poznawcza i sposoby radzenia sobie ze stresem wśród osób z nadwagą i otyłością
Magdalena Szklarska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii

14:00 – 14:45 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 – 14:25 SESJA POSTEROWA

POSTER AUTORZY AFILIACJA
1. Postrzeganie własnego zdrowia przez studentów dietetyki Joanna Wajs (1),

Justyna Libera (2)

 

(1) Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

(2)Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

2. Medyczne oraz społeczne aspekty funkcjonowania osób z bulimią Olga Roloff,

Maja Krzyżanowska,

Michalina Łoś

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Wpływ mass mediów i wybranych czynników socjokulturowych na postrzeganie swojego ciała – doniesienie z badań. Ewelina Ler (1),

Helena Astramowicz (1)

 

Koło Naukowe Psychologii Społecznej “Logos”, Uniwersytet Szczeciński
4. Otyłość a depresja – zależności dwukierunkowe? Katarzyna Świątkowska

 

Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny
5. Jak działa proces uprzedmiotowienia własnego ciała? Zagrożenia oraz konsekwencje z nim związane. Zuzanna Pawlak,

Anna Ardzińska,

Katarzyna Maciejewska,

Michalina Łoś

Weronika Hyla

Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
6. Związek między występowaniem otyłości i depresji w grupie osób powyżej 54. roku życia. Aleksandra Jęckowska (1),

Norbert Bajerski (1),

Grażyna Adler (2)

 

(1) Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Antropogenetyki i Gerontobiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

(2) Samodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

7. Użycie mediów w różnych sposobach żywienia a skłonności do ortoreksji Anna Wadelska- Kaczmarek

 

Uniwersytet SWPS
8. Związek pomiędzy użytkowaniem portalu Instagram a obrazem ciała i poczuciem skuteczności oraz nawykami żywieniowymi. Żaneta Żaczek

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Metodologii Badań Społecznych

Opiekun naukowy: dr Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw. UKW z uprawnieniami dr hab.

9. Zastosowanie pisania ekspresywnego w zaburzeniach odżywiania – podstawy teoretyczne i przegląd badań
10. Triada sportsmenek – postępowanie żywieniowe Kinga Skoracka (1),

Katarzyna Pastusiak (2),

Paweł Bogdański (3)

(1) Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej działające przy Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

(2) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

(3) Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

11. Psychologiczne podłoże problemów z odżywianiem u chorych z mukowiscydozą Zuzanna Szajstek (1),

Sławomira Drzymała-Czyż (2)

(1) Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej działające przy Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

(2) Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

12. Kształtowanie prawidłowego obrazu własnego ciała poprzez edukację fizyczną realizowaną w placówkach przedszkolnych Barbara Głasek Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

14:45 – 16:20 PANEL IV

14:45 – 15:05 “Bądź w mojej skórze” – o umiejętności mentalizacji u pacjentów z anoreksją i bulimią. Przegląd literatury.
Katarzyna Kordyńska (1) Barbara Kostecka (2), Katarzyna Kucharska (3),
(1) University of Groningen, Holandia
(2) Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
(3) Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Warszawa

15:10 – 15:30 „Trigger warnings” a zaburzenia odżywiania
Małgorzata Mróz
Kolegium MISH UW

15:35 – 15:55 Czy akcja no make up ma sens? Porównanie wpływu oglądania zdjęć kobiet bez makijażu i z makijażem na dobrostan kobiet
Kinga Zawada, Monika Frydrychowicz, Dominika Zyśk, Julia Pradelok, Ismena Leśnik, dr Dariusz Drążkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16:00 – 16:20 Na wszystko jest pigułka – Problem konsumpcji suplementów diety przez Polaków
Marcin Dziedziński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

16:20 Uroczyste zakończenie konferencji, wręczenie nagród rzeczowych

16:35 WARSZTATY PRAKTYCZNE

1 BLOK WARSZTATÓW (3 warsztaty) od 16:35 do ok. 18:20

2 BLOK WARSZTATÓW (3 warsztaty) od 18:35 do ok. 20:00

OTWARCIE REJESTRACJI WARSZTATOWEJ NASTĄPI 6 MAJA O GODZ 20:00

Bezpośrednio po zakończeniu panelu studencko-doktoranckiego odbędą się warsztaty. W jednym bloku warsztaty będą odbywać się w równolegle, dana osoba może więc uczestniczyć tylko w JEDNYM z nich! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja jest niezależna od rejestracji dla słuchaczy.

Reklamy