Program

Program konferencji jest aktualizowany na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia jego zmian.

PROGRAM W WERSJI DO POBRANIA

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW DO POBRANIA

PROGRAM V EDYCJI KONFERENCJI

8:00 Otwarcie rejestracji

9:00 Uroczyste otwarcie konferencji

9:20 – 10:45 PANEL I

09:20 – 10:00 Dr hab. Tomasz Hanć – Bliskie związki ADHD z otyłością

Otyłość jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego dzieci, nastolatków i dorosłych, a co za tym idzie, poważnym wyzwaniem dla opieki zdrowotnej. Leczenie i prewencja otyłości pociąga za sobą znaczące koszty dla współczesnych społeczeństw na całym Świecie. Na szeroką skalę prowadzone są także badania nad czynnikami zwiększającymi ryzyko oraz utrudniającymi leczenie otyłości. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć ostatnich kilkunastu lat jest związek zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder – ADHD) z tendencją do rozwoju nadmiernej masy ciała. Wyniki badań świadczą o wysokim poziomie objawów ADHD u pacjentów leczonych w związku z otyłością oraz zwiększonym ryzyku nadwagi i otyłości u dzieci, nastolatków i dorosłych z ADHD (częstość otyłości jest większa o 40% u dzieci i o 70% u dorosłych z ADHD w porównaniu z osobami zdrowymi). Związek ADHD-otyłość został potwierdzony zarówno w badaniach populacyjnych jak i na próbach klinicznych.

Nieznane są natomiast mechanizmy łączące te dwa zaburzenia. Hipotezy wyjaśniające współchorobowość obejmują wspólne podłoże genetyczne ADHD i otyłości, płodowe programowanie fizjologii/ metabolizmu dziecka, wspólny fenotyp neurobiologiczny/ neurohormonalny, deficyty funkcji wykonawczych, zaburzenia snu, nieprawidłową dietę i zwyczaje żywieniowe, obniżoną aktywność fizyczną oraz wysoki poziom stresu. Dalsze badania są niezbędne w celu wyjaśnienia podłoża współchorobowości ADHD i otyłości oraz wykorzystania zdobytej wiedzy do opracowania nowych, skutecznych metod prewencji i leczenia nadwagi, otyłości i zaburzeń blisko z nimi związanych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe i cukrzyca.

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant: 2016/21/B/NZ5/00492

10:05 – 10:45 Dr hab. Monika Bąk-Sosnowska – Świadomość własnego ciała a nieprawidłowości w obszarze odżywiania się i masy ciała

W literaturze naukowej tematyka zaburzeń odżywiania się jest zwykle powiązana z zagadnieniem obrazu ciała, manifestującym się na płaszczyźnie poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. Często opisywanym zjawiskiem, zarówno w przypadku obniżonej jak i nadmiernej masy ciała, jest w tym aspekcie nieadekwatność samooceny ciała do jego rzeczywistej masy, wyglądu czy funkcjonowania. Przyczyn tej sytuacji można upatrywać w niedostatecznej lub nieobecnej świadomości własnego ciała, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania granic swojego ciała, wrażeń proprioceptywnych i interoceptywnych oraz emocji i potrzeb pojawiających się w ciele.
Kształtowanie się świadomości ciała rozpoczyna się już w okresie prenatalnym, kiedy mózg staje się zdolny do organizowania wrażeń sensorycznych napływających z receptorów. W następnych okresach życia świadomość ciała wzbogaca się pod wpływem zmian rozwojowych, procesu integracji sensorycznej, bodźców środowiskowych oraz czynników o charakterze emocjonalnym. Te ostatnie należą również do najistotniejszych psychologicznych determinantów zaburzeń w obszarze świadomości ciała.
Świadomość własnego ciała odgrywa istotną rolę w formowaniu się poczucia własnego Ja i samooceny, ułatwia panowanie nad motoryką i postawą ciała, wpływa na jakość życia seksualnego, satysfakcję seksualną, radzenie sobie z bólem, umożliwia reagowanie w wypadku niekorzystnych zmian zdrowotnych zachodzących w ciele, wspomaga proces leczenia chorób somatycznych i psychicznych, sprzyja dobremu samopoczuciu i zaufaniu do samego siebie. Brak świadomości ciała może z kolei leżeć u podłoża wielu zburzeń związanych z samokontrolą, czego przykładem są zaburzenia odżywiania się – anoreksja psychiczna, bulimia psychiczna i zaburzenie z napadami objadania się.

We wszystkich tych przypadkach ilość spożywanego pokarmu jest nieadekwatna do zapotrzebowania organizmu, z czym współwystępuje negatywny stosunek do własnego ciała i problem z rozpoznawaniem potrzeb fizjologicznych oraz odczuć z ciała. Ciało staje się obiektem, na którym dokonywane są różnego rodzaju manipulacje zmierzające do osiągnięcia określonego celu. Jednocześnie pozostaje obszarem nieustannie wymykającym się spod kontroli i nigdy nie dość zadowalającym. W efekcie koncentracja na pożywieniu oraz wskazaniu wagi skutecznie blokuje wgląd w obszar emocji oraz wrażeń cielesnych, istotnie utrudniając powrót do zdrowia i psychofizycznego dobrostanu.

10:45 – 11.05 PRZERWA KAWOWA (20 MIN.)

11:00 – 12:25 PANEL II

11:05 – 11:45 Dr Karolina Łagowska – Szczupła sylwetka wyznacznikiem sukcesu w sporcie?

W literaturze naukowej nieustannie podkreśla się, iż  nieprawidłowe praktyki żywieniowe, w tym także skrajne postacie zaburzeń łaknienia, nie omijają kobiet uprawiających wyczynowo sport. Proces redukcji masy ciała, poprzez stosowanie nieprawidłowych praktyk żywieniowych, nierzadko dotyczy sportsmenek konkurujących w dyscyplinach, w których obowiązują limity wagowe. Najczęstszą przyczyną tych zachowań jest zamiar osiągnięcia określonej masy ciała umożliwiającej rywalizację w niższej kategorii wagowej. Niemniej jednak, najbardziej narażone na występowanie zaburzeń odżywiania są zawodniczki uprawiające dyscypliny estetyczne, do których zalicza się gimnastykę artystyczną, łyżwiarstwo figurowe czy taniec klasyczny. Należy również zaznaczyć, że są to dyscypliny, w których dziewczęta rozpoczynają trening fizyczny przed wstąpieniem w okres dojrzewania, co może grozić wyborem dyscypliny sportu nieodpowiedniej do budowy ciała w wieku dojrzałym. W odniesieniu do gimnastyczek wysuwana bywa sugestia, iż głodzenie się jest także zabiegiem, stosowanym w celu opóźnienia procesu dojrzewania płciowego, z  którym nieuchronnie wiąże się zmiana budowy ciała, co może dyskwalifikować zawodniczkę z kontynuowania kariery sportowej. Niedostateczna dostępność energii, wzmożona aktywność fizyczna, a dodatkowo towarzyszący rywalizacji sportowej, stres fizyczny i emocjonalny mogą być przyczyną zaburzeń osi podwzgórze – przysadka – jajniki, co w konsekwencji może prowadzić do zaburzeń w cyklu miesiączkowym oraz przedwcześnie występującej osteoporozy.

11:50 – 12:30 Dr hab. Urszula Kluczyńska  – „Lustereczko powiedz przecie”, czyli bigoreksja jako problem mężczyzn z ciałem”

Celem wystąpienia jest charakterystyka dysmorfii mięśniowej, która potocznie znana jest jako bigoreksja. Dysmorfia mięśniowa została określona jako patologiczne zaabsorbowanie muskulaturą ciała, charakteryzujące się nadmierną troską o muskulaturę i dążeniem do zwiększenia masy bez zwiększenia poziomu tłuszczu w organizmie.

W ramach prezentacji przybliżone zostaną diagnostyczne zachowania osób, które zmagają się z problemem dysmorfii mięśniowej. Kwestia ta zostanie omówione przede wszystkim kontekście konsekwencji dla jednostki i sposobu jej społecznego funkcjonowania. Poruszony zostanie problem trudności związany z procesem diagnozy i podjęciem leczenia. Analizy zostaną osadzone w kontekście społeczno-kulturowym.

12:3012:50 PRZERWA KAWOWA (20 MIN.)

12:50 – 14:00 PANEL III

12:50 – 13:10 Obraz ciała u pacjentów cierpiących z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów
Małgorzata Pięta
Uniwersytet Warszawski

13:15 – 13:35 Determinanty niezadowolenia z ciała i współwystępujących nasilonych objawów depresji u osób z otyłością
Paulina Musiał, Marta Cierpiał, Kamila Czepczor-Bernat, Anna Brytek-Matera
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

13:40 – 14:00 Elastyczność poznawcza i sposoby radzenia sobie ze stresem wśród osób z nadwagą i otyłością
Żaneta Żaczek
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii

14:00 – 14:45 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 – 14:25 SESJA POSTEROWA

POSTER AUTORZY AFILIACJA
1. Postrzeganie własnego zdrowia przez studentów dietetyki Joanna Wajs (1),

Justyna Libera (2)

 

(1) Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

(2)Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

2. Medyczne oraz społeczne aspekty funkcjonowania osób z bulimią Olga Roloff,

Maja Krzyżanowska,

Michalina Łoś

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Wpływ mass mediów i wybranych czynników socjokulturowych na postrzeganie swojego ciała – doniesienie z badań. Ewelina Ler (1),

Helena Astramowicz (1)

 

Koło Naukowe Psychologii Społecznej “Logos”, Uniwersytet Szczeciński
4. Otyłość a depresja – zależności dwukierunkowe? Katarzyna Świątkowska

 

Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny
5. Jak działa proces uprzedmiotowienia własnego ciała? Zagrożenia oraz konsekwencje z nim związane. Zuzanna Pawlak,

Anna Ardzińska,

Katarzyna Maciejewska,

Michalina Łoś

Weronika Hyla

Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
6. Związek między występowaniem otyłości i depresji w grupie osób powyżej 54. roku życia. Aleksandra Jęckowska (1),

Norbert Bajerski (1),

Grażyna Adler (2)

 

(1) Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Antropogenetyki i Gerontobiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

(2) Samodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

7. Użycie mediów w różnych sposobach żywienia a skłonności do ortoreksji Anna Wadelska- Kaczmarek

 

Uniwersytet SWPS
Żaneta Żaczek

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Metodologii Badań Społecznych

Opiekun naukowy: dr Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw. UKW z uprawnieniami dr hab.

9. Zastosowanie pisania ekspresywnego w zaburzeniach odżywiania – podstawy teoretyczne i przegląd badań
10. Triada sportsmenek – postępowanie żywieniowe Kinga Skoracka (1),

Katarzyna Pastusiak (2),

Paweł Bogdański (3)

(1) Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej działające przy Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

(2) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

(3) Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

11. Psychologiczne podłoże problemów z odżywianiem u chorych z mukowiscydozą Zuzanna Szajstek (1),

Sławomira Drzymała-Czyż (2)

(1) Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej działające przy Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

(2) Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

14:45 – 16:20 PANEL IV

14:45 – 15:05 “Bądź w mojej skórze” – o umiejętności mentalizacji u pacjentów z anoreksją i bulimią. Przegląd literatury.
Katarzyna Kordyńska (1) Barbara Kostecka (2), Katarzyna Kucharska (3),
(1) University of Groningen, Holandia
(2) Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
(3) Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Warszawa

15:10 – 15:30 „Trigger warnings” a zaburzenia odżywiania
Małgorzata Mróz
Kolegium MISH UW

15:35 – 15:55 Czy akcja no make up ma sens? Porównanie wpływu oglądania zdjęć kobiet bez makijażu i z makijażem na dobrostan kobiet
Kinga Zawada, Monika Frydrychowicz, Dominika Zyśk, Julia Pradelok, Ismena Leśnik, dr Dariusz Drążkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16:00 – 16:20 Na wszystko jest pigułka – Problem konsumpcji suplementów diety przez Polaków
Marcin Dziedziński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

16:20 Uroczyste zakończenie konferencji, wręczenie nagród rzeczowych

16:35 WARSZTATY PRAKTYCZNE

OTWARCIE REJESTRACJI WARSZTATOWEJ NASTĄPI 6 MAJA O GODZ 20:00

Bezpośrednio po zakończeniu panelu studencko-doktoranckiego odbędą się warsztaty. W jednym bloku warsztaty będą odbywać się w równolegle, dana osoba może więc uczestniczyć tylko w JEDNYM z nich! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja jest niezależna od rejestracji dla słuchaczy.

1 BLOK WARSZTATÓW (3 warsztaty) od 16:35 do ok. 18:20

A. Zaburzenia odżywiania – nowe kategorie diagnostyczne, możliwości rozpoznawania, kierunki badawcze – perspektywa psychiatry w kontekście współpracy wielospecjalistycznej

Prowadząca: dr Magdalena Zalewska

„Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii, doktorem nauk medycznych, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz pracownikiem Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzę również Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską”

O czym?

-nowe kategorie diagnostyczne zaburzeń odżywiania
-ortoreksja – pytanie o granicę między normą a psychopatologią
-współpraca zespołu interdyscyplinarnego w leczeniu zaburzeń odżywiania

Dla kogo? – Studenci, psycholodzy, lekarze w trakcie specjalizacji

Czas trwania: Do 1,5h

Sala: 304 budynek D

Rejestracja: LINK

 

B. INSULINOOPORNOŚĆ – między teorią a praktyką

 

 

 

Prowadząca: mgr Katarzyna Pastusiak

Absolwentka kierunku Dietetyka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; doktorantka w Katedrze Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego wyżej wymienionego Uniwersytetu.
Prelegentka krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych; współautorka publikacji naukowych dotyczących przede wszystkim zagadnień związanych z patofizjologią i dietoterapią otyłości oraz chorób jej towarzyszących. Członkini komitetów organizacyjnych i komisji naukowych ogólnopolskich konferencji naukowych. Zainteresowania Pani Katarzyny obejmują zwłaszcza zespół otyłości metabolicznej u osób z prawidłową masą ciała oraz wpływ insulinooporność na płodność.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży krajowych oraz zagranicznych m.in. w Human Appetite Reaserch Unit University of Leeds. Na co dzień pełni funkcję dietetyka klinicznego w Poradni Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego oraz Centrum Zdrowia Metabolicznego, gdzie specjalizuje się głównie w leczeniu otyłości powikłanej zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi. Edukację uznaje za jedyną słuszną drogę do sukcesu dietoterapii, dlatego prowadzi liczne szkolenia i warsztaty edukacyjne dla pacjentów.
Pani Katarzyna jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz dietetykiem w Fundacji Insulinooporność- zdrowa dieta i zdrowe życie.

O czym?

Podczas warsztatu poznasz:
-patofizjologie insulinooporności, jej objawy i powikłania
-kryteria diagnostyki insulinooporności
-metody leczenie insulinooporności
-podstawowe zasady dietoterapii insulinooporności, w oparciu o przypadki kliniczne

Dla kogo? – Dietetycy

Czas trwania: 90 min

Sala: 305 budynek D

Rejestracja: LINK

 

C. Pierwsza pomoc psychodietetyczna dla chorych na cukrzycę

Prowadzące:

1. mgr Ewa Bryl

Dietetyk, absolwentka Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu; doktorantka w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w roku akademickim 2018/2019 wykładowca na Uniwersytecie Medycznym; dietetyk w Poradni Diabetologicznej.

Zawodowo szczególnie interesuje mnie wpływ stresu na masę, proporcje i skład ciała oraz postępowanie dietetyczne w leczeniu pacjentów diabetologicznych. Prywatnie jestem zakochana w psach, szczególnie w swoim.

2. mgr Agnieszka Czarnecka

Dietetyk, psychodietetyk, absolwentka Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS; w roku akademickim 2018/2019 wykładowca na Uniwersytecie Medycznym; prowadzi własną działalność.

Jako nauczyciel z wykształcenia wierzę przede wszystkim w edukację pacjentów oraz kształtowanie przez nich trwałych prawidłowych nawyków żywieniowych.

O czym?

Celem warsztatów jest przybliżenie studentom problemów młodych ludzi chorujących na cukrzycę typu 1 z jednoczesną nadmierną masą ciała oraz przygotowanie konkretnego planu pracy z takimi pacjentami.

Dla kogo? – Warsztaty przeznaczone są zarówno dla studentów dietetyki zainteresowanych psychiką pacjenta diabetologicznego jak i psychologii, którzy pragną poznać podstawy mechanizmu działania choroby. Jeśli jednak nie jesteś studentem powyższych kierunków, a zainteresował Cię temat naszych warsztatów, jesteś również mile widziany.

Czas trwania: 1,5h

Sala: 306 budynek D

Rejestracja: LINK

 

2 BLOK WARSZTATÓW (3 warsztaty) od 18:35 do ok. 20:00

A. „Kapryśne” dzieci u dietetyka – jedzenie selektywne

IMG_3873 kopia.jpg

Prowadząca: mgr Dagmara Woźniak

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dietetyk zajmująca się żywieniem kobiet w ciąży i dzieci. Dietetyka pediatryczna to moja pasja, w której realizuję się od czasów studenckich. Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez liczne szkolenia, wykłady, literaturę, uczestnictwo w konferencjach (obecnie również jako prelegent), prowadzenie warsztatów dla specjalistów i rodziców.

O czym?

Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności do pracy z rodzinami dzieci z zaburzeniami jedzenia. Zapoznają się z niezbędnymi narzędziami do prawidłowej oceny stanu odżywienia dziecka. Poznają karty obserwacji, dzięki którym będą potrafili rozpoznać, czy dziecko jest gotowe na rozszerzanie diety. Nauczą się rozpoznawać niepokojące symptomy u dziecka wskazujące na możliwość występowania zaburzeń jedzenia. Przybliżony zostanie temat jedzenia selektywnego (przyczyny, możliwe skutki, rola dietetyka). Uczestnicy poznają techniki pracy zarówno z rodzicami, jak i z dziećmi. Przeprowadzą także analizy kilku przypadków. Warsztat zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem dyskusji oraz pracy grupowej. 

Dla kogo? – Warsztat skierowany do dietetyków, studentów dietetyki.

Czas trwania: ok. 1h

Sala: 304 budynek D

Rejestracja: LINK

 

B. „Odżywianie osób z niepełnosprawnością intelektualną – perspektywa psychologiczna”

59064599_285524925666878_7511297123757850624_n.jpg

Prowadząca: mgr Anna Ardzińska

Psycholog oraz studentka dietetyki, uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów i konferencji poświęconych zdrowiu, żywieniu i psychologii oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Na codzień pracuje z kobietami z nadmierną masą ciała oraz prowadzi na Instagramie profil https://www.instagram.com/ardzinskaa.psychodiet/ , gdzie dzieli się ze światem swoją psychodietetyczną pasją.

O czym?

Warsztat „Odżywianie osób z niepełnosprawnością intelektualną – perspektywa psychologiczna” będzie poświęcony psychologicznym aspektom pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie, realiom instytucji pomocowych i ich wpływom na sytuację osoby niepełnosprawnej oraz roli jedzenia w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla kogo? – Głównie dla studentów

Czas trwania: 1-1,5h

Sala: 305 budynek D

Rejestracja: LINK

 

C. Dietoterapia w schorzeniach tarczycy

Prowadząca: lic Joanna Dakowska

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Obecnie studentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się odżywianiem w schorzeniach tarczycy i PCOS oraz praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w dietetyce.

O czym?

Tematyka warsztatu obejmuje zagadnienia związane z dietoterapią w schorzeniach tarczycy, takich jak niedoczynność i nadczynność tego gruczołu oraz w chorobie Hashimoto. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania tarczycy, ogólną charakterystyką powyższych schorzeń oraz obowiązującymi w nich zasadami dietoterapii. Omówiona zostanie rola składników odżywczych mających wpływ na funkcjonowanie tarczycy, a także przedstawione zostaną wskazówki dotyczące komponowania zgodnych z wytycznymi posiłków.

Dla kogo? – Warsztat przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką odżywiania w chorobach tarczycy oraz chcących usystematyzować swoją wiedzę na ten temat.

Czas trwania:1,5h

Sala: 306 budynek D 

Rejestracja: LINK

 

Reklamy